PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

Prístroj na meranie CRP

CRP je ukazovateľ stupňa zápalu v tele. Veľmi výhodné je jeho stanovenie na odlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie. Výsledná hodnota nám pomáha pri rozhodovaní o antibiotickej liečbe a stupňa „vážnosti“ ochorenia.

Na ambulancii je výsledok z kvapky krvi prsta do 4 minút.

EKG

Elektrokardiografické vyšetrenie zaznamenáva činnosť srdca vo forme ekg krivky. Pomáha odhaliť poruchy rytmu srdca, poškodenie prevodového systému v srdci, môže ukázať na „nedokrvenosť“ alebo štrukturálnu chybu srdcového svalu.

TK holter

Tlakový holter zaznamenáva 24 hodín krvný tlak a pulz. Na základe meraní vieme zhodnotiť, či krvný tlak je správne kontrolovaný, či nie sú jeho významné vzostupy jednak cez deň, v noci alebo v skorých ranných hodinách, ktoré sú „kritické“ pre vznik srdcového infarktu.

Spirometer

Spirometer je prístroj na meranie pľúcnych funkcií počas nádychu a výdychu. Výsledok sa zaznamenáva vo forme krivky. Vyšetrenie sa odporúča napr. najmä u pacienta

s dlhotrvajúcim kašľom, dušnosťou a fajčiara. Môžeme ním skontrolovať aj efekt inhalačnej liečby.

Pulzný oxymeter

Prístrojom umiestneným na koncovom článku prsta vieme zmerať množstvo kyslíka v krvi a pulzovú frekvenciu.

Glukomer

Prístroj na určenie hladiny cukru v krvi.

Prístroj na meranie INR

Pomocou prístroja vieme pacientovi na ambulancii ihneď do 2 minút zistiť efekt liečby liekom na riedenie krvi, konkrétne warfarínu. Stačí k tomu kvapka krvi z bruška prsta, čiže pacient nemusí absolvovať nie veľmi príjemný odber krvi zo žily. Navyše vieme upraviť dávku lieku priamo na mieste, čiže odpadáva dodatočná telefonická konzultácia ohľadom výsledku a úpravy liečby.

Arteriograf

Ide o celkom nový prístroj pomocou ktorého vieme stanoviť stupeň poškodenia ciev aterosklerotickým procesom. Proces kôrnatenia ciev je urýchlený hlavnými rizikovými faktormi srdcovocievnych ochorení, ktorými sú tučnota, zvýšená hladina cholesterolu a cukru v krvi, zvýšený krvný tlak. Fajčenie má taktiež nemalú zásluhu na tom, že sa cievy upchávujú skôr ako je „bežné“. Vyšetrením včas odhalíte, či ste už rizikový pre vznik infarktu srdca, cievnej mozgovej príhody alebo iných cievnych ochorení aj keď ešte „nemáte ťažkosti“.

EKG holter

EKG holter znamená, že pacientovi sa zaznamenáva elektrokardiografický záznam počas 24 hodín prostredníctvom elektród umiestnených na hrudníku pacienta. Pomocou neho môžeme zaznamenať „arytmie srdca“, ktoré môžu u pacienta viesť k závratom, dušnosti, zvýšenej únave najmä pri námahe, bolestiam na hrudníku, búšeniu srdca, poruchám vedomia, resp. ním môžeme odhaliť aj zatiaľ klinicky nemé poruchy srdcovej činnosti. Pacient si počas merania píše denník

a zaznamenáva v ňom prípadné ťažkosti.

Močový analyzátor

Prístrojovým močovým analyzátorom môžeme rýchlo

a spoľahlivo s presnosťou laboratórneho vyšetrenia zistiť infekciu v močom systéme. Výsledok je hotový

do 2 minút.

Ergometer

Ergometria je diagnostická metóda na objasnenie pôvodu bolestí na hrudníku, sťaženého dýchania a nepravidelnosti srdcovej činnosti podmienenými námahou (napr. chôdza do schodov, kopca, rýchly beh...). Zároveň sa dá použiť aj ako skríningové vyšetrenie u pacientov bez ťažkostí s viacerými rizikovými faktormi srdcovocievnych ochorení (cukrovky, vysoký tlak krvi, fajčenie, zvýšený cholesterol, obezita...) na včasný záchyt poškodenia srdcových ciev.

 

Copyright © 2017 - BITTER® STUDIOS